+48 669 406 753 / +34 693 860 693

Transkrypcja

Profesjonalne usługi transkrypcji audio i wideo w jęz. polskim, hiszpańskim, angielskim i litewskim.

Transkrypcje wykonane z należytą starannością i profesjonalizmem

„Słowa podróżują po świecie.

Tłumacze siedzą za kierownicą”.

Anna Rusconi

Przykład wykonanej transkrypcji

Poniżej znajdują się fragmenty wywiadu (odpowiadające 10-minutowemu nagraniu), który przygotowałam i przeprowadziłam z Panem Albertas Šlekys, byłym Dyrektorem Litewskiej Giełdy Pracy, na temat „Efektywnych strategii mieszanych szkolenia i zatrudnienia w Unii Europejskiej”. Transkrypcja wywiadu została wykonana w jęz. litewskim, a wywiad następnie przetłumaczony na jęz. hiszpański.

Power of Message
PART 1. CONCEPT

          Here, we are going to focus on the “Mixed Strategies for Training and Employment”, which is the main focus of this study.

          Dabar sutelksime dėmesį į pagrindinę šio tyrimo temą – ,,Mišrios strategijos mokymui ir užimtumui.“

 

1. EN: What do you understand by “mixed strategies for training and employment?” How would you define them? 

    LT: Kaip jūs suprantate sąvoką ,,mišrios strategijos mokymui ir užimtumui?“ Kaip ją apibrėžtumėte? 

         Kaip “mišrias strategijas mokymui ir užimtumui“ suprantu kokią įtaką mokymas (profesinis) – investicijos į žmogiškąjį kapitalą, daro šalies užimtumui bei nedarbui.

2. EN: From your personal experience, why is it important to provide employment and training to employees? What are the pros and cons of this? What are the main advantages?

    LT: Iš jūsų asmeninės patirties, kodėl svarbu teikti darbuotojams mokymo ir įdarbinimo paslaugas? Kokie pliusai ir minusai? Kokie yra pagrindiniai pranašumai?

SILPNYBĖS:

 • Įsidarbinimo paslaugos mažina gyventojų savarankiškumą renkantis profesiją,
 • Valstybinės ir privačios įdarbinimo tarnybų paslaugų kokybės vertinimo trūkumas.

GRĖSMĖS:

 • Formuojasi gyventojų požiūris, kad kažkas už juos turi rūpintis įdarbinimu, mokymo parinkimu.

STIPRYBĖS:

 • Informacija apie paklausą, įdarbinimą leidžia tikslingiau pasirinkti mokymo kryptis.

GALIMYBĖS:

 • Tikslinga šias galimybes formuoti tik socialinės rizikos asmenims.

3. EN: Do you think they are particularly relevant to certain groups?

    LT: Ar, jūsų nuomone, jie yra ypač svarbūs tam tikroms grupėms?

         Kaip pabrėžiau, tik socialinės rizikos grupėms (grįžę iš įkalino įstaigų, priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų, prekybos žmonėmis aukos, ilgą laiką nedirbę ir kt.).

4. EN: With reference to the proposals that the new labour reform incorporates, to what extent do you believe these mixed strategies for training and employment are encouraged?

    LT: Atsižvelgiant į darbo rinkos reformos pasiūlymus (galima suprasti, įsigaliojus naujai profesinio mokymo tvarkai), kiek šios mišrios strategijos bus skatinamos?

       Atlikta darbo rinkos profesinio mokymo reforma (aš apie ją gerai žinau), bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų (toliau – darbo ieškantys asmenys), profesinis mokymas tampriai įsisietas su įsidarbinimu, sau darbo vietos įsisteigimu, kai trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos, tai yra užimtumu. Tik nedidelė dalis darbo ieškančių asmenų galės mokytis neesant darbdavio užsakymo, tik tų profesijų, kurių švietimo sistema negali padengti ar nepadengia poreikio.

PART 2. MIXED STRATEGIES FOR TRAINING AND EMPLOYMENT IN LITHUANIA

1. EN: What is the general regulatory framework in which the mixed strategies for training and employment are placed? And at a local level? (Laws, regulations, collective agreement, etc.)

    LT: Kokia yra bendra šalies mastu veikianti mišrių strategijų mokymui ir užimtumui sistema? Ar ji veikia teritoriniu lygmeniu? (įstatymai, reglamentai (taisyklės), kolektyvinės sutartys ir pan.)            

          Mano žiniomis, kaip mišrią strategiją mokymui ir užimtumui, laikyčiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. nutarimu patvirtintą Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programą. Šios programos dalyje „Užimtumo politikos įgyvendinimas“ vienas iš uždavinių buvo „užtikrinti darbo jėgos pasiūlos atitiktį paklausai, plėtojant ir didinant investicijas į žmogiškąjį kapitalą.“ Šiam uždaviniui pasiekti buvo nustatyti aiškūs vertinimo rodikliai, už kurių įgyvendinimą buvo atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

         Programos įgyvendinimo metu, siekiant įgyvendinti šį uždavinį, buvo pakeistas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, numatęs darbo įgūdžių įgijimo rėmimą tiesiogiai darbo vietoje trūkstamiems darbo įgūdžiams įgyti. Darbdaviai, įdarbinę tokius asmenis gauna darbo užmokesčio subsidiją bei jo paskirti asmenys – darbo įgūdžių įgijimui organizuoti. Darbo įgūdžių įgijimo remiama trukmė – iki 5 mėnesių (ilgalaikiams bedarbiams, ilgą laiką nedirbusiems) ir iki 12 mėnesių asmenims (pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją).

2. EN: Currently, which institutions promote mixed strategies for training and employment? How are they financed?

    LT: Kurios įstaigos šiuo metu skatina mišrias mokymo ir užimtumo strategijas? Kaip jos finansuojamos?

          Kiekvienas mokymo paslaugos teikėjas, norėdamas vykdyti darbo ieškančių asmenų mokymą, turi pateikti informaciją kaip jie bendradarbiauja su darbdaviais, ieško praktikos vietų ir tuo didina rengiamų asmenų įsidarbinimą. Darbo ieškančių asmenų mokymas yra finansuojamas iš Užimtumo fondo, Europos socialinio, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų pagal nustatytą fiksuotą mokymo krepšelį formaliam bei neformaliam profesiniam mokymui.

3. EN: From your own experiences, which ones would you point as particularly important or considered as good training?

    LT: Iš jūsų asmeninės patirties, kurias iš jų paminėtumėte kaip ypač svarbias arba kurios, laikoma, teikia geras mokymo paslaugas?

         Svarbiausias toks mokymas, kuris tenkina darbo rinkos poreikius. Šiuo metu darbdaviams suteikta didelė teisė pasirinkti mokymo paslaugos teikėją, o tai – įsidarbinimo garantas. Darbdavys renkasi tokį paslaugos teikėją, kuris atitinka jų lūkesčius. Lietuvoje sukurtos darbo ieškančių asmenų mokymo kokybės sistemos nėra.

PART 3. MIXED STRATEGIES FOR TRAINING AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION

1. EN: Is there a European regulatory framework that regulates the strategies for training and employment?

    LT: Ar yra europinė reguliavimo sistema, kuri reguliuoja mišrias mokymo ir užimtumo strategijas

         Į šį klausimą atsakyčiau taip, tai Nacionalinės Reformų programos, kurios rengiamos visose ES valstybėse pagal vieningą EK patvirtintą metodiką. Kaip minėjau, šiose programose mokymo ir užimtumo politika žengia kartu.

2. EN: How are the mixed strategies for training and employment formulated in other European countries? 

    LT: Kaip mišrios strategijos mokymui ir užimtumui yra parengtos kitose Europos šalyse? 

         Kiek žinau, išsivysčiusiose ES valstybėse didelis dėmesys skiriamas mokymui visą gyvenimą, kaip vieno iš užimtumo ir išlikimo darbo rinkoje garantui. Vokietijoje plačiai taikomas dualinis mokymas. Tai labai gerai.

3. EN: Which of these examples do you consider useful for your country? And why?

    LT: Kokie iš šių pavyzdžių būtų naudingi Lietuvai? Ir kodėl?

         Dualinis mokymas ir darbdavių dalyvavimas mokymo paslaugų teikime. Privataus mokymo paslaugų, įdarbinimo tarnybų dalyvavimas taip pat yra labai svarbūs veiksniai. Kartu norėtųsi pabrėžti, kad į atviro koordinavimo metodo taikymą gerosios patirties perėmimui dalyvautų platesnis socialinių partnerių, viešojo sektoriaus įstaigų ratas.

4. EN: Do you know any specific mixed strategies for training and employment in any European country, which could be taken into consideration due to their effectiveness and positive results? Please describe any you may know and how they could be developed in our country.

    LT: Ar žinote kokias nors mišrias strategijas mokymui ir užimtumui bet kurioje Europos šalyje, į kurias būtų verta atkreipti dėmesį dėl jų efektyvumo ir teigiamų rezultatų? Prašau apibūdinti bet kurią jums žinomą strategiją ir kaip ji galėtų būti pritaikyta Lietuvoje.

         Pagal savo kompetenciją, tiek kiek atsakiau anksčiau, daugiau ko pridurti neturiu.

PART 4. IMPACT OF THE MIXED STRATEGIES FOR TRANING AND EMPLOYMENT IN YOUR COUNTRY’S BUSINESS RANGE

The success of mixed strategies for training and employment by our business is of vital importance to its development and effectiveness. For that reason, we are going to focus on what our employers think about this study. 

1. EN: Do you think businessmen know about these strategies for training and employment? What does it depend on? Do you think it depends on the different strategies?

    LT: Kaip manote, ar verslininkai žino apie šias strategijas mokymui ir užimtumui? Nuo ko tai priklauso? Ar tai priklauso nuo skirtingų strategijų?

         Šios strategijos buvo plačiai pristatomos socialiniams partneriams, Lietuvos pramoninkų bei Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konfederacijoms. Jos aktyviai pristatė darbdavių poziciją bei priemones dirbančiųjų kvalifikacijai kelti ir kompetencijoms ugdyti.

2. EN: What do you think employees know about these strategies for training and employment? Why?

     LT: Kaip manote, ar darbuotojai žino apie šias strategijas mokymui ir užimtumui? Kodėl?

    Mano nuomone, taip, bet iš dalies. Didesnę sklaidą riboja finansinės galimybės. Profesinio mokymo fondas nebuvo sukurtas, nors ir profesinio mokymo įstatyme tai buvo numatyta.

3. EN: What do you think the employers and employees think about job contracts that combine training and employment? Why?

LT: Kaip manote, kokia darbdavių ir darbuotojų nuomonė apie darbo sutartis, kuriose derinamas mokymas ir užimtumas? Kodėl?

         Neturiu nuomonės. Bet manau, kad dabartinėmis sąlygomis darbuotojui tai neapsimokėtų finansiškai.

Power of Message

Inspirujący

projekt transkrypcji

Wszystkie projekty transkrypcji, nad którymi pracowałam sprawiły mi wiele radości i dały dużo satysfakcji.

Projekt, który ostatnio realizowałam polegał na wykonaniu napisów dialogowych do serii filmów marketingowych na zlecenie jednej z najbardziej zaufanych firm w branży łazienkowej – Roca.

Roca była kiedyś małą firmą rodzinną i pomimo, że nadal pozostaje firmą rodzinną, stała się światowym liderem obecnym w 170 krajach, a w tym roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia!

Wykonałam transkrypcje filmów marketingowych zawierających m.in. wywiady z pracownikami Roca, którzy sięgnęli wspomnieniami do pierwszych chwil w firmie, podzielili się z nami swoimi największymi osiągnięciami zawodowymi, opowiedzieli, jak Roca zmieniła ich życie i ujawnili tajemnicę swojego sukcesu.

Ich historie są niezwykle inspirujące!

Przykłady zleceń transkrypcji:

  • Transkrypcja filmów marketingowych dla firmy Roca w jęz. polskim.
  • Transkrypcja filmów marketingowych dla firmy Mary Kay w jęz. polskim.
  • Przygotowanie, przeprowadzenie i wykonanie transkrypcji wywiadu z Panem Albertas Šlekys, byłym Dyrektorem Litewskiej Giełdy Pracy, na temat „Efektywnych strategii mieszanych szkolenia i zatrudnienia w Unii Europejskiej”. Transkrypcja wywiadu została wykonana w jęz. litewskim, a wywiad następnie przetłumaczony na jęz. hiszpański.

Since 2010, Magdalena Baranowska cooperates with and works as a freelance translator/interpreter for the company Dualia Teletraducciones SL, a company which offers over-the-phone interpretaron Services focused on social and health sectors. Most representative clients assisted by Magdalena Baranowska:

 • EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE ANDALUCÍA. (ANDALUSIA EMERGENCIES PUBLIC COMPANY)
 • SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (MADRID HEALTH SYSTEM)
 • OSAKIDETZA (BASQUE COUNTRY HEALTH SYSTEM)
 • FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES (ANDALUSIAN FOUNDATION FOR SOCIAL SERVICES)
 • SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (BALEARIC ISLANDS HEALTH SYSTEM)
 • INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (WOMEN CARE INSTITUTION)
 • 016 MUJER (WOMEN EMERGENCIES PHONE)
•112 EMERGENCIAS (ARAGÓN, GALICIA, VALENCIA, ANDALUCÍA)... (PHONE EMERGENCIES)

Diego Antonio Ramírez Dávila,
President at Dualia Teletraducciones SL

Empresa Euros Traducciones certifica que la Srta. Magdalena Baranowska ha colaborado en diversas ocasiones con EUROS TRADUCCIONES como Intérprete y Traductora de Lituano y Polaco. La Srta. Magdalena Baranowska ha demostrado una gran profesionalidad y experiencia. Su relación con la Dirección del Centro ha sido excelente.

Olga María Jáñez Martínez,
Responsable de la Empresa Euros Traducciones

Korzystam z usług Magdy od ponad 2 lat i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Wszechstronnie wykształcona, profesjonalna, rzetelna i bardzo dokładna tłumacz. Podejmuje się trudnych zleceń i pracuje w bardzo szybkim tempie. Współpracę oceniam na szóstkę z plusem 🙂

Rafał J. Hirsch (USA),

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się ze mną!

KONTAKT

error: Content is protected !!